MetalTop logo

Wybierz swój język

Twój Systemowy Park Technologiczny

Regulamin reklam

REGULAMIN

Świadczenia usług reklamowych w systemie internetowym www.metaltop.pl
(wersja obowiązująca od dnia 22 marca 2023 r.)

§ 1.

[postanowienia wstępne]

1.      Świadczenie usług oraz funkcjonowanie systemu internetowego www.metaltop.pl, jest prowadzona przez MetalTop Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowiec 363 / k. Krosna, 38-204 Tarnowiec (Podkarpackie), wpisaną przez XII Wydział Gospodarczy – KRS Sądu Rejonowego w Rzeszowie do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000875417, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000 PLN, NIP 813-384-92-99, REGON 387760389, adres poczty elektronicznej: info@metaltop.pl, zwaną dalej „METALTOP” lub „Usługodawcą”.

2.      Niniejszy regulamin, , zwanym dalej „Regulaminem”, określa zasady i świadczenia usług reklamowych w systemie internetowym www.metaltop.pl , w tym w szczególności format reklamy, okres świadczenia usług reklamowych lub częstotliwość wyświetleń reklamy na danej stronie Systemu oraz wysokość opłaty z tego tytułu oraz odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.

3.      Na potrzeby niniejszego Regulaminu METALTOP wprowadza słowniczek nadając poniższym pojęciom następujące znaczenie:

1.      Usługobiorca – każdy przedsiębiorca wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego będący osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 33 1 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta z systemu www.metaltop.pl, w celu zamieszczenia reklamy;

2.      przedstawiciel - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych uprawniona do reprezentowania danego Usługobiorcę na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo stosownego pełnomocnictwa;

3.      usługa – umożliwienie Usługobiorcy zamieszczenie reklamy w Systemie www.metaltop.pl (dalej „System”) o treści przez siebie wskazanej i przesłanej Usługodawcy w trybie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

4.      reklama – każdy przekaz mający na celu promocję sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, bądź też popieranie określonych spraw lub idei, bądź́ osiągniecie innego efektu pożądanego przez Usługobiorcę;

5.      siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji społeczno – gospodarczej;

6.      plan reklamowy – istotne postanowienia umowy o świadczenie usług reklamowych przez METALTOP w Systemie w zakresie: formatu reklamy, wymaganych warunków technicznych, okresu świadczenia usług reklamowych lub częstotliwości wyświetleń reklamy na danej stronie Systemu oraz wysokości opłaty z tego tytułu. Plan reklamowy stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2017 poz. 459 ze zm.),

7.      dane osobowe –informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

4.      Zakres i sposób świadczonych usług reklamowych za pośrednictwem Systemu uzależniony jest od wyboru przez Usługobiorcę określonego Planu reklamowego stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu.

5.      METALTOP zastrzega możliwość dla celów podatkowych w zakresie podatku VAT możliwość wystawienia Usługobiorcy faktury z tytuły zawarcia umowy barterowej polegającej na nieodpłatnym świadczeniu usług reklamowych w Systemie.

6.      Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem oraz zaakceptowania go.

7.      Usługobiorca, korzystając z Systemu w celu zamieszczenia reklamy, jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu. Usługobiorca nie może wykorzystywać Systemu do dostarczania komukolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności zabronione jest korzystanie z zasobów Systemu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

8.      Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim danych oraz informacji dotyczących Użytkowników Systemu, które pozyskał z Systemu w związku z rozpowszechnianiem w nim reklamy, chyba, że uzyskał uprzednio zgodę w formie elektronicznej na ich rozpowszechnienie od METALTOP oraz Użytkownika Systemu, którego te dane lub informacje dotyczą.

9.      Do korzystania z Systemu w celu zamieszczenia reklamy przez Usługobiorcę, niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

1.      dysponowanie telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym;

2.      dostęp do sieci Internet;

3.      zainstalowanie w systemie operacyjnym na telekomunikacyjnym urządzeniem końcowym przeglądarki internetowej oraz oprogramowania do otwierania plików .PDF, .PNG, *JPG.

10.  Reklama zamieszczana w Systemie w zależności od wybranego przez Usługobiorcę jej formatu zgodnie wybranym Planem Reklamowym musi spełniać warunki techniczne, które zostały określone w treści przedmiotowego Planu.

11.  Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozpowszechniane przez siebie w Systemie reklamy oraz przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych ujawnionych w treści reklamy, przy czym w przypadku powzięcia przez Usługobiorcę informacji o bezprawnym charakterze zamieszczonej przez niego reklamy, Usługobiorca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Usługodawcy celem umożliwienia METALTOP podjęcia stosownych czynności uchylających lub zapobieżenia istnienia stwierdzonego stanu bezprawności.

12.  Usługodawca świadczy usługę za pośrednictwem Systemu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę z wyjątkiem koniecznych przerw technicznych, awarii lub wystąpienia innych okoliczności będących następstwem siły wyższej.

§ 2.

[odpowiedzialność Usługobiorcy]

1.      Usługobiorca jest odpowiedzialny za treść reklamy rozpowszechnianej za pośrednictwem Systemu, dlatego też zawierając umowę o świadczenie usług reklamowych, złoży oświadczenie, że usługa reklamowa:

1.      nie jest sprzeczna z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami;

2.      nie narusza praw osób trzecich, w tym: nie uchybia godności człowieka oraz innym dobrom osobistym,

3.      nie wprowadza konsumenta w błąd, czego skutkiem mogłaby mieć wpływ na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi;

4.      nie odwołująca się do uczuć konsumenta poprzez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci;

5.      nie stanowi bezprawnego przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez co rozumie się zawarcie ww. danych w treści reklamy bez uprzednio wyrażonej zgody w formie pisemnej przez osobę, której dane osobowe dotyczą;

6.      nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających, a także okoliczności dotyczących konkurenta;

7.      nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta Usługobiorcy, ani też chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia produktów konkurencyjnych;

8.      nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru lub usługi opatrzonych chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia albo innym oznaczeniem odróżniającym;

9.      nie jest niezgodna z profilem usług świadczonych za pośrednictwem Systemu.

2.      Jeżeli jakakolwiek osoba trzecia dochodzić będzie jakichkolwiek roszczeń w związku z świadczoną przez METALTOP usługą reklamową na rzecz Usługobiorcy, wówczas Usługobiorca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Usługodawcę oraz zobowiązuje się do:

1.      do podjęcia na własny koszt wszelkich działań w celu ochrony interesów METALTOP, w szczególności w celu wykazania bezpodstawności dochodzonych przez osobę trzecią roszczeń;

2.      w przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z tytułu naruszenia ich praw przeciwko METALTOP, Usługobiorca jest zobowiązany do przystąpienia w procesie po stronie METALTOP i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia od udziału w sprawie,

3.      w przypadku zasądzenia od METALTOP jakichkolwiek kwot do zwrotu przez METALTOP, całości zasądzonych bądź pokrytych przez METALTOP roszczeń oraz wszelkich wydatków i opłat, w tym ewentualnych kosztów procesu i obsługi prawnej Usługobiorca zobowiązuje się pokryć koszty na pierwsze żądanie.

3.      W przypadku wypowiedzenia przez METALTOP umowy o świadczenie usług reklamowych z przyczyn określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu Regulaminu, Usługobiorca zapłaci METALTOP karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto z tytułu świadczenia usług reklamowych ustalonego w Zleceniu, o którym mowa w § 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 6.

4.      Roszczenie o zapłatę kary umownej staje się wymagalne począwszy od dnia następnego po dniu, w którym miały miejsce okoliczności faktyczne określone w niniejszej umowie stanowiące podstawę do ich naliczenia.

5.      Usługobiorca uiści należność z tytułu naliczonej przez METALTOP kary umownej w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia Usługodawcy wezwania do zapłaty, na numer rachunku bankowego podanego w treści wezwania.

6.      Jeżeli sąd w wydanym prawomocnym wyroku stwierdzi, że treść reklamy opublikowanej w Systemie na rzecz Usługobiorcy stanowi naruszenie ust. 1 niniejszego paragrafu Regulaminu, METALTOP może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia oraz żądać naprawienia poniesionej rzeczywistej szkody.

7.      Postanowienia ust. 1 – 6 niniejszego paragrafu Regulaminu stosuje się do agencji reklamowej albo innej osoby, która reklamę opracowała na zlecenie Usługobiorcy.

§ 3.

[odpowiedzialność METALTOP]

1.      METALTOP nie ponosi odpowiedzialności za: prawdziwość, prawidłowość oraz treść podanych w rozpowszechnianej w Systemie reklamy danych i informacji podanych przez Usługobiorcę, chyba, że METALTOP mógł z łatwością stwierdzić istnienie okoliczności wskazanych w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

2.      W przypadku określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu Regulaminu, ciężar dowodu braku zachowania należytej staranności przez METALTOP spoczywa na Usługobiorcy.

3.      METALTOP ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług reklamowych, powstałe z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

4.      Wszelka odpowiedzialność Usługodawcy wobec danego Usługobiorcy ograniczona jest maksymalnie do wysokości wynagrodzenia z tytuły świadczonych usług reklamowych w Systemie na rzecz Usługobiorcy, z wyłączeniem odpowiedzialności METALTOP za szkodę wyrządzoną Usługobiorcy z winy umyślnej.

§ 4.

[zawarcie umowy o świadczenie usług oraz płatności z tego tytułu]

1.      Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług reklamowych jest:

1.      spełnienie przez treść rozpowszechnianej w Systemie reklamy warunków określonych w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu;

2.      spełnienie przez rozpowszechnianą w Systemie reklamę warunków technicznych dla wybranego przez Usługobiorcę w Planie Reklamowym jej formatu określonych w treści rzeczonego dokumentu;

3.      odróżnienie reklamy rozpowszechnianej na rzecz Usługobiorcy od szaty graficznej Systemu;

4.      dokonanie przez Usługobiorcę Zlecenia usług reklamowych w Systemie oraz przesłanie go w sposób określony w ust. 4;

5.      przesłanie reklamy zgodnej spełniającej warunki techniczne określone w Planie Reklamowym na adres poczty elektronicznej info@METALTOP.pl nie później niż 5 dni przed dniem ustalonym w Zleceniu jako początkowy termin świadczenia usług reklamowych przez METALTOP.

2.      W celu skutecznego złożenia Zlecenia świadczenia usług reklamowych i zawarcia umowy na świadczenie usług reklamowych należy podać w jego treści następujące dane:

1.      firma (nazwa) Usługobiorcy, bądź imię i nazwisko Usługobiorcy – przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącym działalność gospodarczą;

2.      adres siedziby Usługobiorcy lub adresu miejsca wykonywania działalności;

3.      adresu poczty elektronicznej Usługobiorcy lub jego Przedstawiciela;

4.      numeru telefonu komórkowego zapewniającego kontakt z Usługobiorcą;

5.      aktualnego Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) Usługobiorcy;

6.      wybrany Plan Reklamowy określający format reklamy, okres świadczenia usług reklamowych lub częstotliwość wyświetleń reklamy w Systemie;

7.      złożenie oświadczeń woli w zakresie stosownych zgód.

3.      Zlecenie usług reklamowych w Systemie poza danymi wskazanymi w ust. 2 niniejszego paragrafu Regulaminu zawiera również wysokość wynagrodzenia należnego METALTOP z tytułu świadczonych usług reklamowych w Systemie oraz niezbędne oświadczenia wiedzy Usługobiorcy i oświadczenie woli METALTOP. Wzór Zlecenia usług reklamowych w Systemie stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu.

4.      Usługobiorca dla skuteczności złożenia Zlecenia usług reklamowych w Systemie oraz zawarcia umowy powinien wysłać METALTOP ww. dokument według swojego wyboru:

1.      wysyłając ww. dokument opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@METALTOP.pl;

2.      wysyłając podpisany ww. dokument na adres siedziby METALTOP wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

5.      METALTOP niezwłocznie potwierdzi zawarcie z danym Usługobiorcą umowy o świadczenie usług reklamowych. Usługodawca wyśle Usługobiorcy dokument Zlecenia usług reklamowych w Systemie, a tym samym potwierdzi zawarcie umowy z danym Usługobiorcą w jeden z poniżej określonych sposobów:

1.      wysyłając ww. Zlecenie opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem poczty elektronicznej Usługobiorcy na adres wskazany w § 4 ust. 2 lit. c) niniejszego Regulaminu;

2.      wysyłając podpisany dokument Zlecenia na adres pocztowy wskazany w § 4 ust. 2 lit. b) niniejszego Regulaminu.

6.      METALTOP może odmówić zawarcia umowy o świadczenie usług z danym Usługobiorcą w przypadku, gdy jeszcze przez jej zawarciem poweźmie wiadomość, iż wobec Wykonawcy zaszła którakolwiek z okoliczności wskazanych w § 6 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

7.      Chwilą zawarcia umowy na świadczenie usług reklamowych pomiędzy METALTOP, a danym Usługobiorcą jest chwila otrzymania przez niego podpisanego przez METALTOP dokumentu Zlecenia usług reklamowych w Systemie wysłanego przez Usługodawcę w sposób wskazany w ust. 5, chyba, że METALTOP skorzysta przysługującemu mu uprawnienia, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu Regulaminu do odmowy zawarcia ww. umowy.

8.      Wysokość wynagrodzenia należnego METALTOP z tytułu świadczenia usług reklamowych na rzecz danego Usługobiorcy zależy od wybranego przez niego Planu Reklamowego, przy czym METALTOP na wniosek Usługobiorcy może podjąć negocjacje w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia.

9.      Wysokość wynagrodzenia za świadczenie usług reklamowych w Systemie zgodnie z wybranym przez Usługobiorcę Planem Reklamowym i w nim określone, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu:

1.      jest podana w złotych polskich – PLN;

2.      zawiera podatek od towarów i usług (VAT) w aktualnie obowiązującej na dzień zawarcia umowy o świadczenie usług reklamowych stawce.

10.  METALTOP wystawi fakturę nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto z danym Usługobiorcą umowę o świadczenie usług reklamowych w Systemie.

11.  Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adres wskazany  w § 4 ust. 2 lit c

12.  Termin płatności faktury wynosi 30 dni, licząc od dnia jej doręczenia danemu Usługobiorcy.

13.  Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego METALTOP, którego numer został podany na fakturze.

§ 5.

[prawo odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę]

1.      Od umowy o świadczenie usług reklamowych zawartej za pośrednictwem Systemu Usługobiorca może odstąpić na zasadach wskazanych w poniższych ustępach niniejszego paragrafu Regulaminu.

2.      Prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług reklamowych w przypadku zakupionych usług przysługuje Usługobiorcy przed 14 dni, licząc od dnia otrzymania przez METALTOP kompletnego Zlecenia na świadczenie usług reklamowych, pod warunkiem, że w powyższym okresie Usługodawca nie zamieścił w Systemie reklamy będącej przedmiotem umowy.

3.      Odstąpienie od umowy o świadczenie usług reklamowych w Systemie następuje przez złożenie oświadczenia woli w sposób wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu Regulaminu.

4.      Usługobiorca dla skuteczności odstąpienia od umowy o świadczenie usług reklamowych powinien wysłać METALTOP oświadczenie wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu według swojego wyboru:

1.      wysyłając ww. oświadczenie pocztą elektroniczną na adres info@METALTOP.pl;

2.      wysyłając ww. oświadczenie na adres siedziby METALTOP wskazanym w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

5.      W przypadku złożenia przez Usługobiorcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób wskazany w ust. 4 lit. a) niniejszego paragrafu Regulaminu, METALTOP prześle niezwłocznie Usługobiorcy zwrotnego maila zawierającego potwierdzenie odstąpienia przez niego od umowy.

6.      W przypadku odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy o świadczenie usług reklamowych zawartej z METALTOP umowę uważa się za niezawartą.

§ 6.

[wypowiedzenie umowy]

1.      METALTOP może wypowiedzieć danemu Usługobiorcy umowę na świadczenie usług reklamowych zawartą za pośrednictwem Systemu w ciągu 14 dni o powzięciu informacji o zaistnieniu poniższych okoliczności:

1.      dowiedzenia się o tym, że Usługobiorca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy;

2.      wykreślenia danego Usługobiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego;

3.      dowiedzenia się, iż reklama narusza treść § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu;

4.      w przypadku określonym w § 2 ust. 6 niniejszego Regulaminu.

2.      METALTOP wyśle Usługobiorcy wiadomość email na adres poczty elektronicznej wskazany w § 4 ust. 2 lit. c) niniejszego Regulaminu wskazującą dokładną przyczynę wypowiedzenia przez Usługodawcę umowy o świadczenie usług reklamowych w Systemie.

3.      Usługobiorca może rozwiązać umowę z ważniej przyczyny, za którą uważa się wykazanie braku rozpowszechniania reklamy w Systemu z wyłącznej winy METALTOP przez okres 14 dni kalendarzowych łącznie, chyba, iż ww. uchybienia nastąpiło z przyczyn stanowiących siłę wyższą. W tym przypadku postanowienia § 5 ust. 4 i 5 niniejszego Regulaminu stosuje się.

4.      Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej METALTOP nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym Usługobiorcę. W takim przypadku stosuje się postanowienia ust. 5 niniejszego paragrafu Regulaminu, chyba, że Strony uzgodnią, że umowa zostanie rozwiązana.

5.      Bieg terminów określonych w umowie o świadczenie usług reklamowych ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą, co skutkuje przedłużeniem świadczenia usług reklamowych przez powyżej wskazany czas.

6.      W przypadku wypowiedzenia umowy o świadczenie usług reklamowych przed upływem terminu jej realizacji, METALTOP zwróci Usługobiorcy kwotę stanowiącą wysokość wynagrodzenia za ten okres od dnia wypowiedzenia umowy do upływu terminu, na który została ona zawarta.

§ 7.

[dane osobowe]

1.      W związku i na czas zawarcia umowy o świadczenie usług reklamowych w Systemie świadczonych przez METALTOP będzie on przetwarzał dane osobowe Usługobiorcy – osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą oraz celem przesyłania informacji handlowej, w tym marketingu bezpośredniego na telekomunikacyjne urządzenia końcowe Usługobiorcy, podane dobrowolnie przez niego podczas składania Zlecenia w zakresie obejmującym:

1.      imię i nazwisko przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną prowadzącym działalność gospodarczą oraz Przedstawiciela Usługobiorcy, jeśli działa on w jego imieniu celem zawarcia umowy o świadczenie usług reklamowych za pośrednictwem Systemu;

2.      adres zamieszkania będącego zarazem adresem wykonywania działalności gospodarczej Usługobiorcy;

3.      adres poczty elektronicznej Usługobiorcy lub jego przedstawiciela;

4.      numer telefonu komórkowego Usługobiorcy;

5.      aktualny Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Usługobiorcy.

2.      Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że administratorem dotyczących go danych osobowych podanych przez niego w Zleceniu oraz przetwarzanych w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług reklamowych w Systemie jest METALTOP. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy w zbiorze pn. „Usługi reklamowe w METALTOP”. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi odpowiednio art. 23 ust. 1 pkt 1 oraz 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit a) oraz b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1 ze zm.)

3.      Usługobiorca ma prawo do cofnięcia jego zgody na przetwarzanie w każdym czasie, wglądu w treść dotyczących go danych osobowych, a także do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania albo, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, wniesienia sprzeciwu do administratora, jak również wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

4.      METALTOP udostępnia osobom trzecim dane osobowe Usługobiorcę wyłącznie dla potrzeb prowadzenia Systemu, w tym dostarczającym METALTOP infrastruktury sieciowej, obsługujących płatności elektronicznej oraz operatorom pocztowym w celu prowadzenia z danym usługobiorcą korespondencji, zwanych dalej odbiorcami.

5.      Jednocześnie METALTOP oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami, w tym należytymi zabezpieczeniami, umożliwiającymi przetwarzanie danych osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 8

[reklamacje]

1.      METALTOP zobowiązuje się do:

1.      zapewnić maksymalnie możliwą jakość świadczonych usług reklamowych za pomocą Systemu;

2.      jak najszybszego usunięcia problemów technicznych (błędów) w przypadku ich wystąpienia.

2.      METALTOP w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy, świadczy dla Usługobiorcy pomoc techniczną polegającą na udzielaniu informacji na temat działania Systemu:

1.      za pomocą poczty elektronicznej dostępnej pod adresem info@METALTOP.pl;

2.      za pomocą telefonu pod nr +48 660 422 396;

3.      za pomocą komunikatora Skype;

4.      Za pomocą profilu METALTOP w serwisie społecznościowym Facebook.

3.      Usługobiorca ma prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług reklamowych w Systemie.

4.      Reklamacje należy składać pocztą elektroniczną pod adresem info@METALTOP.pl lub pisemnie pod adresem siedziby METALTOP, wskazanym w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

5.      Reklamacja powinna zawierać firmę (nazwę) Usługobiorcy, bądź jego imię i nazwisko albo imię i nazwisko przedstawiciela działającego w imieniu reklamującego Usługobiorcy, jego adres elektroniczny lub pocztowy umożliwiający kontakt zwrotny oraz przyczyny złożenia reklamacji, w tym opis problemu technicznego oraz daty (okres) jego występowania.

6.      Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu. O wyniku postępowania reklamacyjnego reklamujący Usługobiorca zostanie zawiadomiony pod wskazanym przez siebie adresem.

7.      Brak zawiadomienia reklamującego Usługobiorcy o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie zakreślonym w ust. 6 jest równoznaczne z jej uznaniem.

§ 9.

[postanowienia końcowe]

1.      METALTOP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Zlecenia na świadczenie usług reklamowych. Wszelkie zmiany Regulaminu oraz Zlecenia wchodzą w życie w terminie wskazanym przez METALTOP, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich w Systemie oraz wysłania na adres poczty elektronicznej wskazany w § 4 ust. 2 lit. c) niniejszego Regulaminu. W przypadku Usługobiorcę, którzy zawarli umowę na świadczenie usług przez METALTOP przed wejściem w życie niniejszego Regulaminu, jego postanowienia są dla tego Usługobiorcy wiążące, o ile nie złoży on oświadczenia woli wskazanego w ust. 3 niniejszego paragrafu Regulaminu.

2.      Do umów na świadczenie usług reklamowych zawartych z Usługobiorcą przed dniem dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, a które jednocześnie nadal są świadczone ww. dniu, stosuje się dotychczasowe przepisy niniejszego Regulaminu.

3.      Umowa pomiędzy METALTOP oraz Usługobiorcą, który zawarł umowę o świadczenie usług reklamowych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu nie ulega rozwiązaniu, chyba, że Usługobiorca ww. terminie złoży oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy. Oświadczenie woli Usługobiorca może złożyć METALTOP poprzez jego wysłanie na adres zwrotnej wiadomości elektronicznej na adres info@metaltop.pl albo na adres siedziby Usługodawcy wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

4.      METALTOP oraz Usługobiorca będą dokonywać interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu uwzględniając przede wszystkich zgodny zamiar Stron, a w dalszej kolejności zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje.

5.      Ewentualne spory mogące wyniknąć w trakcie wykonywania umowy rozstrzygane będą przede wszystkim w drodze porozumienia Stron, a w ostateczności przez sąd powszechny ze względu na siedzibę pozwanego.

6.      W sprawach nieuregulowanych postawieniami Regulaminu oraz Zlecenia na świadczenie usług reklamowych mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego.

7.      Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 marca 2023 r.

Załączniki:

1.      Plan Reklamowy,

2.      Zlecenie / umowa świadczenia usług reklamowych.