MetalTop logo

Wybierz swój język

Twój Systemowy Park Technologiczny

Regulamin

Regulamin portalu internetowego www.metaltop.pl

 

I.                   Postanowienia ogólne

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego www.metaltop.pl (dalej: „Portal”), prowadzonego przez Metal Top Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowiec 363 / k. Krosna, 38-204 Tarnowiec, REGON: 387760389, NIP: 8133849299, e-mail: info@metaltop.pl (dalej: „Usługodawca”) przez jakąkolwiek osobę (dalej: „Użytkownik”), w tym:

a.      rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego,

b.      prawa i obowiązki stron Użytkowników Portalu oraz Usługodawcy,

c.       zasady odpłatności za korzystanie z Portalu.

2.      Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

3.      Korzystanie z Portalu możliwe jest pod warunkiem posiadania aktywnego konta poczty e-mail oraz spełnienia przez system informatyczny Użytkownika następujących niezbędnych wymagań technicznych:

a. Google Chrome w wersji 64 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,

b. Microsoft Edge w wersji 79 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,

c. Mozilla Firefox w wersji 67 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub,

d. Opera w wersji 51 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;

e. Safari w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies;

f. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli. ← aplikacja jest responsywna, więc nie jest to już istotne w wymogach

 

II.                Rejestracja i korzystanie z Portalu

1.      Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą, posiadające NIP i adres prowadzenia działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownikami mogą być również osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Portal nie jest przeznaczony dla konsumentów, przy czym za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.      Bez konieczności założenia konta użytkownika oraz zalogowania na konto użytkownika Portal umożliwia:

a.      przeszukiwanie katalogu propozycji warunków współpracy na Portalu w oparciu o rozbudowane filtry technologiczne;

b.      kierowanie zapytań ofertowych do Użytkowników Portalu;

c.       składanie innych zapytań wybranym Użytkownikom Portalu.

3.      Portal umożliwia Użytkownikowi założenie konta użytkownika-przedsiębiorcy oraz, po zalogowaniu na konto użytkownika:

a.      przeszukiwanie katalogu propozycji warunków współpracy na Portalu w oparciu o rozbudowane filtry technologiczne;

b.      dodanie do katalogu propozycji warunków współpracy z potencjalnymi kontrahentami poprzez przedstawienie oferty towarowo-usługowej. Użytkownik wybiera z zamieszczonego na stronie katalogu rodzaj wykonywanych robót oraz warunki techniczne. Wskazanie któregokolwiek z ww. elementów jest dobrowolne. Maksymalna liczba wpisów zależna jest od rodzaju posiadanego Konta Abonamentowego;

c.       otrzymywanie zapytań ofertowych od innych Użytkowników;

d.     zamieszczanie zapytań na Systemowej Liście Zapytań – zakładka „Zlecenia”;

e.      składanie ofert na otrzymane zapytania oraz na zapytania z zakładki „Zlecenia”;

f.        dodawanie opinii na temat innych użytkowników-przedsiębiorców;

g.      dodawanie opinii na temat funkcjonowania Portalu.

4.      Przy rejestracji konta użytkownika Użytkownik podaje NIP przedsiębiorcy oraz adres e-mail, który służyć będzie jako identyfikator użytkownika do logowania oraz kontaktowy adres e-mail w sprawach dotyczących propozycji warunków współpracy i funkcjonowania Portalu. Użytkownik przy rejestracji może podać numer telefonu. Użytkownik może dokonać rejestracji tylko jednego konta użytkownika.

5.      Portal umożliwia Użytkownikowi założenie konta użytkownika–doradcy (dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) oraz, po zalogowaniu na konto użytkownika, przedstawienie przez Użytkownika propozycji warunków współpracy i ich aktualizację. Przy rejestracji Użytkownik podaje imię i nazwisko oraz adres e-mail, który służyć będzie jako identyfikator użytkownika do logowania oraz kontaktowy adres e-mail w sprawach dotyczących ofert propozycji współpracy i funkcjonowania Portalu.

6.      Rejestracja konta użytkownika może nastąpić:

a.      samodzielnie przez Użytkownika za pośrednictwem formularza Rejestracji dostępnego w Systemie; lub

b.      za pośrednictwem Usługodawcy – po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody na założenie Konta i podaniu niezbędnych danych.

7.      Warunkiem rejestracji jest potwierdzenie prawidłowości wskazanego adresu e-mail poprzez kliknięcie linku weryfikacyjnego. Po dokonaniu weryfikacji – na wskazany adres e-mail zostanie wysłane hasło, które Użytkownik obowiązany jest zmienić przy pierwszym logowaniu.

8.      Użytkownik zapewnia, że dane wskazane przy rejestracji są zgodne z prawdą. Warunkiem rejestracji jest zapoznanie się z Regulaminem i Polityką przetwarzania danych osobowych oraz potwierdzenie zapoznania się z tymi dokumentami.

9.      Z chwilą umożliwienia Użytkownikowi dostępu do konta, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta na czas nieoznaczony umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dotycząca konta użytkownika. Po dokonaniu rejestracji – Użytkownik otrzymuje dostęp do bezpłatnego konta Podstawowego „0”.

10.  Użytkownik po zalogowaniu na Portalu w ramach konta użytkownika może uzupełnić profil użytkownika o dane rejestrowe, adresowe i kontaktowe oraz dotyczące profilu działalności i świadczonych usług.

11.  Użytkownik zapewnia, że dane podane przez niego w propozycji warunków współpracy są zgodne z prawdą.

12.  Propozycja warunków współpracy określona przez Użytkownika pozostaje aktywna do chwili jej zmiany lub usunięcia przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu lub usunięcia konta użytkownika w Portalu.

13.  Usługodawca nie weryfikuje podmiotów kontaktujących się z Użytkownikiem, w tym składających zapytania ofertowe.

14.  Użytkownik nie jest zobowiązany do przyjęcia oferty warunków współpracy złożonej przez potencjalnego kontrahenta ani związany treścią propozycji warunków współpracy przy negocjacjach lub zawieraniu z kontrahentem odrębnej umowy o współpracę.

15.  Warunki świadczenia usługi przez Użytkownika na rzecz jego kontrahenta określa umowa zawarta między Użytkownikiem i jego kontrahentem.

16.  Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść złożonych przez Użytkowników propozycji współpracy, treść ofert złożonych przez potencjalnych kontrahentów, faktyczną możliwość realizacji usług przez Użytkowników, przyjęcie oferty przez którąkolwiek ze stron, warunki umowy oraz niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Użytkownika lub jego kontrahenta.

17.  Konta użytkownika są niezbywalne. Użytkownik może udostępnić konto użytkownika tylko osobom umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

 

III.             Rodzaje i funkcjonalności kont

1.      Korzystanie z niektórych funkcjonalności Portalu jest odpłatne na zasadach opisanych w Regulaminie oraz Cenniku.

2.      W Portalu dostępne są następujące rodzaje kont:

a.      Konto Podstawowe 0 – bezpłatne,

b.      Konta Abonamentowe: Konto S, Konto M, Konto VIP.

3.      Po rejestracji konta użytkownika, Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta 0.

4.      Dostęp do funkcjonalności odpłatnych możliwy jest wyłącznie dla Użytkowników posiadających inne konta niż Konto 0 (Konta Abonamentowe), po wcześniejszej zapłacie wynagrodzenia (abonamentu) określonego zgodnie z Cennikiem w całości. Użytkownik uzyskuje dostęp do rodzaju konta zgodnie z opłaconym abonamentem na czas oznaczony.

5.      Użytkownikowi może zostać przyznany przez Usługodawcę bezpłatny okres testowy, równoznaczny z dostępem do wybranego przez Usługodawcę Konta Abonamentowego na czas oznaczony lub z innymi ograniczeniami.

6.      W ramach Konta 0, Usługodawca zapewnia następujące funkcjonalności:

a.      budowa profilu z maksymalną liczbą pozycji asortymentowych - 5,

b.      dostęp do dodatkowych wyników przy przeszukiwaniu katalogu propozycji warunków współpracy (z ograniczeniem ilościowym określonym przez Usługodawcę).

7.      W ramach Konta S, Konta M, Konto VIP Usługodawca zapewnia następujące funkcjonalności:

 

Pakiety:        

Podstawowy [ 0 ]: Liczba użytkowników – 1; Liczba technologii – 0; Pojemność - 5 pozycji;  Wybrane cechy:  Indeksacja do google – nie; Niewidoczna lista konkurencji – nie; Helpdesk -nie; Liczba grup / wydziałów - 1; Liczba fotografii na pozycję - 0; Dodatkowe kontakty na profilu - 0; Liczba dodatkowych oddziałów - 0; Logo na profilu – nie; Tworzenie listy partnerów – nie; Indeksowanie do gogle – nie; Link do strony www – nie; Zaawansowany widok profilu – nie; Możliwy Członek Klastra MetalTop – nie; Optymalizacja profilu pod gogle – nie; Reklama na fb – nie;

 

Standardowy [ S ]: Liczba użytkowników – 1; Liczba technologii – 1; Pojemność - 15 pozycji;  Wybrane cechy:  Indeksacja do google – nie; Niewidoczna lista konkurencji – nie; Helpdesk -nie; Liczba grup / wydziałów    2; Liczba fotografii na pozycję - 1; Dodatkowe kontakty na profilu - 1; Liczba dodatkowych oddziałów - 0; Logo na profilu – tak; Tworzenie listy partnerów – tak; Indeksowanie do gogle – tak; Link do strony www – nie; Zaawansowany widok profilu – nie; Możliwy Członek Klastra MetalTop – opłata dodatkowa; Optymalizacja profilu pod gogle – nie; Reklama na fb – nie;

 

Profesjonalny [ M ]: Liczba użytkowników – 3; Liczba technologii – 5; Pojemność - 50 pozycji;  Wybrane cechy:  Indeksacja do google – tak; Niewidoczna lista konkurencji – tak; Helpdesk - tak; Liczba grup / wydziałów - 4; Liczba fotografii na pozycję - 3; Dodatkowe kontakty na profilu - 3; Liczba dodatkowych oddziałów - 1; Logo na profilu – tak; Tworzenie listy partnerów – tak; Indeksowanie do gogle – tak; Link do strony www – nie; Zaawansowany widok profilu – tak; Możliwy Członek Klastra MetalTop – tak; Optymalizacja profilu pod gogle – ograniczona; Reklama na fb – nie;

 

Premium [ VIP ]: Liczba użytkowników – 10; Liczba technologii – 20; Pojemność - 200 pozycji;  Wybrane cechy:  Indeksacja do google – tak; Niewidoczna lista konkurencji – tak; Helpdesk - tak; Liczba grup / wydziałów - 10; Liczba fotografii na pozycję - 8; Dodatkowe kontakty na profilu - 8; Liczba dodatkowych oddziałów - 5; Logo na profilu – tak; Tworzenie listy partnerów – tak; Indeksowanie do gogle – tak; Link do strony www – nie; Zaawansowany widok profilu – tak; Możliwy Członek Klastra MetalTop – tak; Optymalizacja profilu pod gogle – ograniczona; Reklama na fb – tak; Pakiet reklamowy: pozycja Promowana, baner B2 – tak;

 

 

IV.             Opłaty abonamentowe

1.      Korzystanie z funkcjonalności wykraczających poza przewidziane dla Konta 0 wymaga zapłaty wynagrodzenia (opłaty abonamentowej).

2.      Wysokość wynagrodzenia (opłaty abonamentowej) określona jest w Cenniku. Cennik udostępniony jest w ramach Portalu w zakładce „Cennik” dostępnej pod adresem www.metaltop.pl.

3.      Usługodawca może zmienić Cennik w każdym czasie, przy czym zmiana cennika nie ma zastosowania do umów o dostęp do Konta Abonamentowego zawartych przed dniem zmiany Cennika.

4.      Opłaty abonamentowe wskazane w Cenniku są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są kwotami netto. Kwota opłaty abonamentowej powiększona zostanie o podatek VAT w wysokości wynikającej z przepisów prawa.

5.      Dostęp do Konta Abonamentowego przysługiwać będzie na czas oznaczony, określony zgodnie z wybranym przez Użytkownika wariantem. Okres abonamentowy wynosi 12 miesięcy.

6.      Zawarcie umowy o dostęp do Kont Abonamentowych może nastąpić za pośrednictwem Portalu. Umowa zawarta jest pod warunkiem zawieszającym zapłaty opłaty abonamentowej w całości za dany okres abonamentowy.

7.      Zamówienie Użytkownika określa:

a.      Wybrany rodzaj Konta,

b.      Okres abonamentowy,

c.       W wypadku zamówień indywidualnych - Inne dodatkowe odpłatne funkcjonalności np.: promocja pozycji, zamieszczenie banera reklamowego, itp., jeżeli zostały one przewidziane przez Usługodawcę.

8.      Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty opłaty abonamentowej na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę w dokumencie pro forma w terminie 10 dni po złożeniu zamówienia przez Użytkownika.

9.      Po otrzymaniu zapłaty Usługodawca wystawi Użytkownikowi fakturę VAT w terminie wynikającym z przepisów prawa oraz prześle na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

10.  Z chwilą upływu okresu abonamentowego Użytkownik traci dostęp do Konta Abonamentowego. Konto Użytkownika staje się Kontem 0.

11.  Na 30 dni przed końcem okresu abonamentowego Usługodawca poinformuje Użytkownika o możliwości złożenia zamówienia dotyczącego nowego okresu abonamentowego.

12.  W wypadku zawarcia kolejnej umowy o dostęp do Kont Abonamentowych, okres abonamentowy liczony jest od dnia następnego po zakończeniu poprzedniego okresu abonamentowego, chyba że Usługodawca i Użytkownik postanowią inaczej.

13.  W wypadku zawarcia kolejnej umowy o dostęp do Kont Abonamentowych, w sytuacji, gdy Użytkownik wybierze rodzaj konta o szerszych funkcjonalnościach, okres abonamentowy liczony jest od dnia następnego po zawarciu nowej umowy, chyba że Usługodawca i Użytkownik postanowią inaczej.

14.  Użytkownik uprawniony jest do wypowiedzenia umowy o dostęp do Kont Abonamentowych w każdym czasie. W wypadku wypowiedzenia umowy o dostęp do Kont Abonamentowych lub usunięcia konta Użytkownika przed końcem okresu abonamentowego, już zapłacone wynagrodzenie (opłaty abonamentowe) nie podlega zwrotowi.

15.  W wypadku braku możliwości korzystania z Portalu z winy Usługodawcy przez okres co najmniej 14 dni, Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Użytkownik uprawniony jest do zwrotu opłaty abonamentowej w wysokości proporcjonalnej do liczby dni, w których korzystanie z Portalu było niemożliwe z winy Usługodawcy oraz liczby dni pozostałych do zakończenia danego okresu abonamentowego liczonych od dnia rozwiązania umowy. 

 

V.                Newsletter

1.      Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika polegającą na dostarczaniu za pośrednictwem poczty e-mail informacji dotyczących funkcjonowania Portalu, w tym nowości i informacji handlowych oraz treści marketingowych.

2.      Warunkiem otrzymywania przez Użytkownika newslettera jest wyrażenie zgody na wykorzystanie poczty e-mail do otrzymywania newslettera oraz wskazanie adresu e-mail.

3.      Zgoda może być w każdym momencie wycofana przez Użytkownika, co oznacza wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi newslettera.

4.      Rezygnacja z newslettera może nastąpić również poprzez kliknięcie w odpowiedni link znajdujący się w stopce wiadomości newslettera.

 

VI.             Tryb postepowania reklamacyjnego

1.      Usługodawca w dni powszednie w godzinach od 7:30 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za dni wolne od pracy, świadczy dla Użytkowników pomoc techniczną polegającą na udzielaniu informacji na temat działania Systemu:

a.      za pośrednictwem poczty elektronicznej info@metaltop.pl;

b.      za pośrednictwem telefonu pod nr + 48 660 422 396;

c.       za pośrednictwem komunikatora Skype.

2.      Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu, w tym w sprawach dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną można przesyłać za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w niniejszym Regulaminie lub na Portalu. Reklamacje mogą być również składane pisemnie na adres Usługodawcy lub drogą telefoniczną.

3.      Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4.      Reklamacje rozpoznawane są w terminie 14 dni od dnia doręczenia Usługodawcy oświadczenia zawierającego żądania Użytkownika.

 

VII.          Zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym

1.      Użytkownik nie może umieszczać w Portalu ani dostarczać do Usługodawcy treści, w tym opinii i innych danych, o charakterze bezprawnym.

2.      Użytkownik nie może umieszczać w Portalu ani dostarczać do Usługodawcy treści, które naruszają prawa innych osób, w szczególności prawa autorskie.

3.      Użytkownik nie może umieszczać w Portalu ani dostarczać do Usługodawcy treści, które naruszają dobra osobiste innych podmiotów lub stanowią czyn nieuczciwej konkurencji.

4.      Użytkownik nie może umieszczać w Portalu danych nieprawdziwych ani informacji dotyczących podmiotów innych niż Użytkownik.

5.      Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść opublikowanych przez siebie opinii o innych użytkownikach-przedsiębiorcach.

6.      Usługodawca udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Użytkownika, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Użytkowników, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o bezprawnym lub naruszającym Regulamin Portalu charakterze treści, Usługodawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7.      Usługodawca ma prawo zablokować dostęp Użytkownika do konta użytkownika lub usunąć konto użytkownika, jeżeli Użytkownik korzysta z Portalu w sposób niezgodny z regulaminem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, postanowieniami Regulaminu lub obowiązującym prawem, w tym gdy Użytkownik zamieszcza treści o charakterze bezprawnym.

8.      W wypadku określonym w ust. 7 powyżej, zapłacone wynagrodzenie za korzystanie z Portalu (opłata abonamentowa) nie podlega zwrotowi, a brak dostępu do Portalu nie następuje z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.

 

VIII.       Własność intelektualna

1.      Usługodawcy przysługują wyłączne prawa własności intelektualnej do Portalu oraz jego poszczególnych elementów, w tym utworów graficznych.

2.      Wykorzystywanie elementów Portalu bez zgody Usługodawcy, w szczególności w sieci Internet, jest zabronione.

3.      Niezależnie od ochrony prawnoautorskiej kodu źródłowego oraz warstwy graficznej i user experience, wykorzystane idee i rozwiązania podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa Usługodawcy.

4.      Użytkownik z chwilą zamieszczenia w Portalu jakichkolwiek treści lub plików, w szczególności graficznych, udziela Usługodawcy nieograniczonej terytorialnej oraz czasowo licencji niewyłącznej do wykorzystywania utworów i innych treści chronionych prawami własności intelektualnej (w szczególności znaków towarowych, usługowych, nazw handlowych, firmy) na następujących polach eksploatacji:

a.      publikowanie, w całości lub we fragmentach, w Portalu w sieci Internet,

b.      utrwalanie utworu oraz zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w szczególności technikami cyfrowymi i techniką zapisu komputerowego w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku;

c.       rozpowszechnianie w sieci Internet w całości lub we fragmentach, w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innych urządzeń, rozpowszechnianie w innych sieciach informatycznych oraz sieci telefonii komórkowej, bez ograniczeń ilościowych,

d.     udostępnianie w taki sposób, aby każdy użytkownik urządzeń końcowych mógł mieć dostęp w każdym miejscu i czasie,

e.      wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby promocji, reklamy i świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem Portalu.

5.      Użytkownik upoważnia Usługodawcę do wykonywania i zezwalania na wykonywanie opracowań, zmian, modyfikacji i utworów zależnych.

6.      Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za istnienie oraz możliwość wykorzystywania i rozporządzania prawami własności intelektualnej, w szczególności prawami autorskimi i prawami ochronnymi na znaki towarowe dotyczącymi treści zamieszczanych w Portalu oraz gwarantuje, że jest uprawniony do udzielenia licencji i upoważnień w zakresie opisanym w ust. 4 i 5 powyżej.

7.      Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody powstałej w majątku Usługodawcy, jeżeli oświadczenia zawarte w punkcie 6 okażą się nieprawdziwe.

 

IX.              Odpowiedzialność usługodawcy

1.      Odpowiedzialność Usługodawcy względem Użytkownika w związku ze świadczonymi usługami ograniczona jest do wysokości rzeczywistej straty, jednakże w każdym wypadku do kwoty nieprzekraczającej wysokości zapłaconego przez Użytkownika wynagrodzenia w związku z korzystaniem z Portalu w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkody wyłączonej z winy umyślnej.

2.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a.      błędy w obsłudze systemu wywołane przez Użytkownika lub osoby trzecie,

b.      skutki wywołane dostępem do konta użytkownika przez osoby nieuprawnione,

c.       ograniczenia lub problemy techniczne dotyczące urządzeń końcowych Użytkowników, które ograniczają lub uniemożliwiają korzystanie z Portalu,

d.     niezadowalającą jakość lub wydajność Portalu.

 

X.                 Dane osobowe

1.      Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika jest Usługodawca.

2.      Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę na potrzeby utrzymania konta użytkownika w Portalu oraz umożliwienia Użytkownikowi składania propozycji warunków współpracy, ich oceny i wyboru, a także kontaktu z Użytkownikami w sprawach związanych ze złożonymi propozycjami warunków współpracy.

3.      Podanie danych odbywa się na zasadzie dobrowolności.

4.      Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności portalu internetowego www.metaltop.pl.

 

XI.              Postanowienia końcowe

1.      Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu w wypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Portalu, zmiany przepisów prawa lub zmiany warunków funkcjonowania Portalu. Użytkownik zostanie dodatkowo poinformowany o zmianie Regulaminu w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres wskazany jako adres kontaktowy Użytkownika. Użytkownik, który nie zgadza się ze zmianami jest uprawniony do rozwiązania umowy w każdym czasie w trybie natychmiastowym i usunięcia konta użytkownika w Portalu.

2.      Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Usługodawcę za pomocą wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy. Konto Użytkownika zostanie usunięte. Użytkownik ma prawo usunąć propozycję warunków współpracy lub konto użytkownika w Portalu za pośrednictwem Portalu ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie. W takim wypadku zapłacone wynagrodzenie za korzystanie z Portalu (opłata abonamentowa) nie podlega zwrotowi.

3.      Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług dotyczącą konta użytkownika w przypadku zaprzestania świadczenia lub przeniesienia usługi związanej z funkcjonowaniem Portalu na osobę trzecią, naruszenia przez Użytkownika prawa lub postanowień Regulaminu, a także w przypadku braku aktywności Użytkownika przez okres 6 miesięcy.

4.      Usługodawca może zastrzec, że ponowna rejestracja konta będzie wymagać zezwolenia Usługodawcy.

5.      W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu w właściwym postępowaniu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę i Użytkownika.

6.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego.

7.      Użytkownik może składać oświadczenia woli wobec Usługodawcy, w szczególności wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w wypadkach określonych w Regulaminie w formie pisemnej na adres Usługodawcy lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@metaltop.pl. Jeżeli Usługodawca przewidział możliwość składania niektórych oświadczeń z wykorzystaniem rozwiązań technicznych Portalu, Użytkownik może w takich sytuacjach złożyć oświadczenie również w tej formie.

8.      Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy sąd powszechny.

9.      W przypadku Użytkowników będących konsumentami, sądem miejscowo właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z korzystania z Portalu jest sąd właściwy dla Użytkownika.

10.  Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika sieci Internet, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie, takie jak: wirusy, robaki czy konie trojańskie. Korzystanie przez Użytkownika z odpowiedniego i aktualnego oprogramowania, w tym programu antywirusowego, może ograniczyć ryzyko korzystania z sieci Internet. Usługodawca równocześnie informuje, że wprowadza dane – pliki Cookies, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

11.  Załącznikiem do niniejszego Regulaminu jest Polityka prywatności portalu internetowego www.metaltop.pl oraz Cennik.