MetalTop logo

Wybierz swój język

Twój Systemowy Park Technologiczny

Polityka prywatności systemu internetowego www.MetalTop.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies (dalej: „Polityka Prywatności”) stanowi zbiór zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników i zbierania plików cookies na stronie internetowej Metal Top sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowiec 363 / k. Krosna, 38-204 Tarnowiec www.metaltop.pl (dalej: „Serwis”).

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Celem Polityki Prywatności jest m.in. realizacja obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), dalej: “RODO”.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kto jest administratorem Pana/Pani danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jesteśmy My, czyli Metal Top sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce. Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób: 

1)      listownie na adres: Metal Top sp. z o.o., Tarnowiec 363 / k. Krosna, 38-204 Tarnowiec,

2)      poprzez e-mail: info@metaltop.pl,

3)      telefonicznie: +48 660 422 396.

W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe: 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i podstawach prawnych:

1.      Świadczenie usług związanych z posiadaniem konta w Serwisie, w tym m.in. w zakresie składania ofert świadczenia usług, obsługi zapytań i zamówień. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2.      Obsługa płatności związanych z posiadaniem konta w Serwisie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Nas, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – podstawą prawną jest w takim wypadku niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

3.      Udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez Pana/Panią oraz kontaktowanie się z Panem/Panią w sprawach, z którymi zwrócił się Pan/Pani do Nas korzystając m.in. z formularza kontaktowego lub wysyłając wiadomość na nasz adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na potrzebie udzielenia odpowiedzi.

4.      Kontaktowanie się z Panem/Panią za pośrednictwem e-mail lub telefonicznie w celach związanych z prezentacją Serwisu i przygotowaniem ofert w Serwisie. Podstawą prawną jest wyrażona przez Użytkownika zgoda na przetwarzanie danych osobowych i przesyłanie takich informacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5.      Wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Nas, w tym w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego. Podstawą prawną jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

6.      Ustalenie, zabezpieczenie i dochodzenie ewentualnych roszczeń zarówno po Naszej stronie, jak i Pana/Pani. Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcy danych:

Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać podmiotom zewnętrznym, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z którymi zawrzemy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te to dostawcy usług informatycznych, podmioty świadczące usługi rachunkowo-księgowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi prawne czy audytowe. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw niebędących członkami Unii Europejskiej.

Jak długo przechowujemy dane osobowe:

Będziemy przechowywać Pana/Pani dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji określonych powyżej celów. Jeżeli:

1.      Założył Pan/Pani konto w Serwisie, Pana/Pani dane są przetwarzane przez cały okres aktywności konta, aż do jego likwidacji,

2.      Złożył Pan/Pani publiczną ofertę w Serwisie, Pana/Pani dane są przetwarzane przez cały okres aktywności oferty, aż do jej usunięcia,

3.      Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w związku z wykonaniem umowy zawartej z Panem/Panią lub podmiotem, który Pan/Pani reprezentuje, będziemy je przechowywać przez okres wykonywania umowy oraz w zakresie w jakim jest to niezbędne - przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy sprzedaży produktu albo dłużej, jeżeli wynika to z przepisów prawa lub okresów okres przedawnienia roszczeń wynikających z tej umowy,

4.      kontaktował się Pan/Pani z nami, Pana/Pani dane będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia kontaktu,

5.      przetwarzamy dane osobowe na podstawie Pana/Pani zgody, dane te będą przechowywane do czasu jej wycofania.

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane, będziemy je przetwarzać w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zarówno po Naszej stronie, jak i Pana/Pani, jedynie przez okresy przedawnienia roszczeń, określone w przepisach prawa.

Konsekwencje niepodania danych osobowych

Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych stanowi wymóg prawny, podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich niepodanie utrudni lub uniemożliwi nam realizację celów określonych powyżej.

Jakie ma Pan/Pani prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Gwarantujemy realizację wszystkich uprawnień, przysługujących Panu/Pani na podstawie postanowień RODO.  W związku z powyższym:

1.      Ma Pan/Pani prawo do uzyskania od Nas informacji, w jaki sposób oraz w jakim zakresie przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do nich;

 

2.      Jeżeli zauważy Pan/Pani, że przetwarzane przez Nas dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, ma Pan/Pani prawo żądać ich sprostowania lub uzupełnienia;

 

3.      Może Pan/Pani żądać usunięcia danych osobowych, które Pana/Pani dotyczą:

a)      jeżeli Pana/Pani dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały przez Nas zebrane;

b)     udzielona przez Pana/Panią zgoda zostanie cofnięta;

c)      zgłosi Pan/Pani sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych i nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

d)     Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e)      dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 

4.      Może Pan/Pani żądać ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:

a)      jeżeli kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Nam sprawdzić ich prawidłowość;

b)     jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, ale nie chce Pan/Pani, aby zostały usunięte;

c)      okaże się, że Pana/Pani dane osobowe nie są Nam już potrzebne do celów, dla których je zebraliśmy, ale mogą być potrzebne Panu/Pani do dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)     wniesie Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu ustalenia, czy Nasz prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu 

 

5.      W stosunku do Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy w oparciu o Nasz uzasadniony interes prawny, ma Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych, z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją.

 

6.      W stosunku do Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pana/Pani zgody, ma Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

7.      Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie:

a)      Pana/Pani zgody lub

b)     jest niezbędne do wykonania, zawartej z Panem/Panią umowy lub

c)      jest niezbędne do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy lub

d)     przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny 

ma Pan/Pani prawo do otrzymania od Nas danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego (np. w formacie pdf.). Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy to My przesłali je innemu administratorowi. Zrobimy to jednak tylko w przypadku, jeśli takie przesłanie będzie technicznie możliwe.

 

8.      Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Nas Pana/Pani danych osobowych do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z Nami. Dane adresowe podano powyżej.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych nie podejmujemy decyzji, które opierają się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływają na osobę, której dane dotyczą.

 

 

 

PLIKI COOKIES

Co to są pliki cookies?

Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Za pomocą plików cookies dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.

Termin „plik cookie” odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego.

Do czego służą pliki cookies?

W związku z korzystaniem przez nas z plików cookies, przekazujemy najważniejsze informacje na temat ich zastosowania.

1)     Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu na stronach Serwisu.

2)     Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

·         możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu , dzięki której użytkownik np. nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,

·         dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,

·         do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

·         dostosowania treści reklamowych w formie tekstowej i graficznej  przy wykorzystaniu remarketingu (m. in. Google Analytics, Facebook).

3)     W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a.      „sesyjne” („session cookies”): Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),

b.      „stałe” („persistent cookies”): „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4)     W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a.       „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu,

b.      pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,

c.       „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,

d.     „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

Jak blokować działanie plików cookies?

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek bądź, w odniesieniu do najpopularniejszych przeglądarek, na poniższych stronach www:

-   w przeglądarce Internet Explorer

[link https://support.microsoft.com/pl-pl/products/windows?os=windows-10]

-   w przeglądarce Mozilla Firefox

[link - https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka]

-   w przeglądarce Chrome

[link - https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl]

-   w przeglądarce Safari

[link - https://support.apple.com/pl-pl/HT201265]

-   w przeglądarce Opera

[link - http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html]

Administrator informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

[KONIEC POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I COOKIES NA WWW]